Giá đã bao gồm trọn gói:

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 (2020/QH14) đã thực hiện một điểm mới quan trọng sau ngày 01.01.2022. Theo quy định này, tất cả 7 loại giấy phép môi trường trước đây đã được tích hợp và kết hợp thành một tài liệu duy nhất, gọi là Giấy Phép Môi Trường (GPMT). Điều này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng giúp giảm bớt thời gian, đơn giản hóa quy trình và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

1. Các loại giấy phép môi trường thành phần

1.1 Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (GXNHT) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sau khi công trình bảo vệ môi trường đã được vận hành thử nghiệm và đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

1.2 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường.

1.3 Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, kiểm soát lưu lượng, chất lượng nguồn nước xả ra công trình thủy lợi, kèm theo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường.

1.4 Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Là văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, xác nhận các điều kiện về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng phế liệu nhập khẩu, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường từ hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu.

1.5 Giấy phép sử dụng chất thải nguy hại

Dựa vào Điều 3, Khoản 16 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP, xử lý chất thải là quá trình sử dụng các phương pháp công nghệ và kỹ thuật để giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, hoặc chôn lấp chất thải và loại bỏ các yếu tố có hại trong chúng.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là tài liệu được cấp cho chủ sở hữu hoặc quản lý cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Giấy phép này cho phép họ tiến hành các hoạt động như xử lý, tái chế, đồng xử lý, và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại, và có thể bao gồm các hoạt động như vận chuyển, trung chuyển, lưu trữ, và sơ chế.

1.6 Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành cơ sở phát sinh chất thải nguy hại, xác nhận các thông tin về cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ 600 kg/năm trở lên phải có sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

1.7 Giấy phép xả khí thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ đăng ký từ các nguồn thải khí thải công nghiệp và cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp cho các cơ sở đang hoạt động, trừ trường hợp của các nguồn thải khí thải có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Điều này áp dụng cho các đối tượng đã được xác nhận tuân thủ yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường.

2. Vai trò của Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động xấu đến môi trường, kèm theo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường.

Vai trò của giấy phép môi trường bao gồm:

Kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động xấu đến môi trường: Giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động xấu đến môi trường, đảm bảo các hoạt động này được thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường: Giấy phép môi trường giúp các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển bền vững: Giấy phép môi trường giúp các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng thời được hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển bền vững.